O poslovnoj analitici

Poslovna analitika (Business Analytics) je moderan termin i koncept kojim Američki instititut za operaciona istraživanja i nauku o menadžmentu (INFORMS – www.informs.org) i Evropska asocijacija društava za operaciona istraživanja (EURO www.euro-online.org) promovišu korišćenje metoda i tehnika menadžmenta i naprednih softverskih proizvoda u cilju povećanja efikasnosti upravljanja složenim organizacijama. Poslovna analitika (PA) obuhvata veštine, tehnologije, aplikacije i praksu neprekidnog iterativnog razmatranja, proučavanja i preispitivanja ostvarenih poslovnih rezultata da bi se kontinuirano obavljalo i poboljšavalo poslovno planiranje i odlučivanje. PA je stalna praksa velikog broja uspešnih organizacija u različitim oblastima: marketing i prodaja, upravljanje maloprodajom u lancima snabdevanja, finansijske usluge, upravljanje finansijskim i kreditnim rizicima, otkrivanje ponašanja potrošača, otkrivanje prevara i zloupotreba, dinamička politika cena, telekomunikacije, transport itd.

PA se velikim delom preklapa sa poslovnim obaveštavanjem, (Business Inteligence) pri čemu se intenzivno koriste metode statistike, računarskih nauka, veštačke inteligencije i nauke o menadžmentu (operacionih istraživanja). Naglasak se sa obaveštavanja postepeno proširuje na generisanje mogućih odluka i izbor najbolje od njih. Namera je da se donosiocu odluke pomogne u dolaženju do odgovora na pitanja kao što su: zašto se nešto desilo (opisujuća analitika), šta se može desiti (predviđajuća analitika), šta bi bilo ako bi se nastavili postojeći trendovi (simulacija), i šta je najbolje preduzeti (optimizacija) da bi budućnost bila onakva kakva se želi. Na taj način PA je logički i naučni pristup rešavanju praktičnih poslovnih problema korišćenjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda.

Pri razvoju studijskog programa PA pošlo se od preporuka INFORMS-a da poslovni analitičari, kao profesija koja se sve više traži, treba da imaju veštine i znanja kojima će obavljati sledeće zadatke u procesima odlučivanja:
• Razumeti poslovni problem i utvrditi da li je on pogodan za analitičko rešavanje
• Efektivno raditi sa podacima da bi se pomoglo u otkrivanju potencijalnih odnosa koji dovode do poboljšanja
• Identifikovati i izabrati potencijalne pristupe za rešavanje poslovnog problema
• Identifikovati i razviti efektivne modele koji će pomoći da se reši poslovni problem
• Staviti izabrani model u rad u realnom okruženju
• Upravljati životnim ciklusom modela da bi se u toku vremena ocenjivala njegova poslovna korist.

picture2

Komentari studenata

Poslovnu analitiku sam upisala pre svega zato što sam smatrala da posedujem dovoljno teoretskog znanja iz Menadžmenta koji sam završila na osnovnim studijama pa sam želela da svoje znanje proširi…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.