Silabus predmeta

Ishod predmeta

Studenti će sagledati značaj optimizacije u poslovnoj analitici i odlučivanju. Biće osposobljeni da prepoznaju situacije u kojima je moguće uspešno primeniti metode i tehnike optimizacije, a i da samostalno razvijaju sisteme za podršku odlučivanju zasnovane na optimizaciji.

Broj ESPB: 6

Sadržaj predmeta

1. Uvod u poslovnu analitiku.

2. Trendovi razvoja poslovne analitike.

3. Mesto razvoja poslovne analitike u poslovnom odlučivanju.

4. Odnos između poslovne analitike i poslovne inteligencije.

5. Optimizacija u poslovnoj analitici.

6. Veza između operacionih istraživanja i poslovne analitike.

7. Matematičko modeliranje poslovnih sistema.

8. Arhitektura sistema za podršku odlučivanju zasnovanih na optimizaciji.

9. Algebarski programski jezici i njihova upotreba u razvijanju optimizacionih modela.

10. Upotreba baza podataka za skladištenje parametara optimizacionih modela.

11. Analiza primera primene optimizacije u poslovnoj analitici.

12. Postoptimalna analiza i analiza osetljivosti dobijenih rešenja. Optimizacija u uslovima neizvesnosti.

Osnovna:

1. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 1, FON, Beograd, 2013.
2. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 2, FON, Beograd, 2013.
3. M. Vujošević, Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu, FON, Beograd, 2012.
4. M. Vujošević, Linearno programiranje, FON, Beograd, 2013.
5. J.A. Lawrence, B.A. Pasternack, Applied Management Science, John Wiley & Sons Inc. 2002.
6. R. Fourer, D.M. Gay, B.W. Kernighan, AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming, Duxbury Press / Brooks /Cole Publishing Company, 2002.
7. A. Makhorin, Modeling Language GNU MathProg Language Reference, Free Software Foundation, 2013.
8. R. Saxena, A. Srinivasan, Business Analytics: A Practitioner’s Guide, Springer, 2013
9. J. R. Evans, Business Analytics: Methods, Models and Decisions, Pearson, 2013

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način (eks katedra) uz korišćenje table, računara, projektora, analiza i rešavanje studija slučaja.

Nastavnici: Mirko Vujošević, Vera Vujčić, Mirjana Čangalović, Milan Martić, Milan Stanojević, Dragana Makajić Nikolić, Gordana Savić, Marija KUzmanović

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze 70 poena

Završni ispit (alternativno) 30 poena

Komentari studenata

Osnovne studije sam završio na FON-u, smer menadžment i organizacija a modul menadžment, generacija 2010. Master na smeru poslovna analitika upisujem odmah po završetku osnovnih studija, 2014. god…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.