Silabus predmeta

Ishod predmeta

Studenti će sagledati značaj optimizacije u poslovnoj analitici i odlučivanju. Biće osposobljeni da prepoznaju situacije u kojima je moguće uspešno primeniti metode i tehnike optimizacije, a i da samostalno razvijaju sisteme za podršku odlučivanju zasnovane na optimizaciji.

Broj ESPB: 6

Sadržaj predmeta

1. Uvod u poslovnu analitiku.

2. Trendovi razvoja poslovne analitike.

3. Mesto razvoja poslovne analitike u poslovnom odlučivanju.

4. Odnos između poslovne analitike i poslovne inteligencije.

5. Optimizacija u poslovnoj analitici.

6. Veza između operacionih istraživanja i poslovne analitike.

7. Matematičko modeliranje poslovnih sistema.

8. Arhitektura sistema za podršku odlučivanju zasnovanih na optimizaciji.

9. Algebarski programski jezici i njihova upotreba u razvijanju optimizacionih modela.

10. Upotreba baza podataka za skladištenje parametara optimizacionih modela.

11. Analiza primera primene optimizacije u poslovnoj analitici.

12. Postoptimalna analiza i analiza osetljivosti dobijenih rešenja. Optimizacija u uslovima neizvesnosti.

Osnovna:

1. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 1, FON, Beograd, 2013.
2. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 2, FON, Beograd, 2013.
3. M. Vujošević, Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu, FON, Beograd, 2012.
4. M. Vujošević, Linearno programiranje, FON, Beograd, 2013.
5. J.A. Lawrence, B.A. Pasternack, Applied Management Science, John Wiley & Sons Inc. 2002.
6. R. Fourer, D.M. Gay, B.W. Kernighan, AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming, Duxbury Press / Brooks /Cole Publishing Company, 2002.
7. A. Makhorin, Modeling Language GNU MathProg Language Reference, Free Software Foundation, 2013.
8. R. Saxena, A. Srinivasan, Business Analytics: A Practitioner’s Guide, Springer, 2013
9. J. R. Evans, Business Analytics: Methods, Models and Decisions, Pearson, 2013

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način (eks katedra) uz korišćenje table, računara, projektora, analiza i rešavanje studija slučaja.

Nastavnici: Mirko Vujošević, Vera Vujčić, Mirjana Čangalović, Milan Martić, Milan Stanojević, Dragana Makajić Nikolić, Gordana Savić, Marija KUzmanović

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze 70 poena

Završni ispit (alternativno) 30 poena

Komentari studenata

Dobra alternativa programiranju. Program je bio zabavan, interesantan. Mentorka stvarno izlazi u susret studentima, samo molim vas da ispit radite na vreme. Programer sam, tako da nije direktno pomogl…

Novosti

14/12/2016

Studenti koji žele da odbrane projektni zadatak u januarskom ispitnom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

27/01/2016

Spisak studenata sa svim osvojenim poenima iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

14/12/2016

Odbrana projektnih zadataka iz predmeta poslovna analitika i optimizacija je zakazana za 15.12.2016. godine u sali C001 u 18h.

27/01/2016

Rezultate ispita iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.