Silabus predmeta

Ishod predmeta

Studenti će sagledati značaj optimizacije u poslovnoj analitici i odlučivanju. Biće osposobljeni da prepoznaju situacije u kojima je moguće uspešno primeniti metode i tehnike optimizacije, a i da samostalno razvijaju sisteme za podršku odlučivanju zasnovane na optimizaciji.

Broj ESPB: 6

Sadržaj predmeta

1. Uvod u poslovnu analitiku.

2. Trendovi razvoja poslovne analitike.

3. Mesto razvoja poslovne analitike u poslovnom odlučivanju.

4. Odnos između poslovne analitike i poslovne inteligencije.

5. Optimizacija u poslovnoj analitici.

6. Veza između operacionih istraživanja i poslovne analitike.

7. Matematičko modeliranje poslovnih sistema.

8. Arhitektura sistema za podršku odlučivanju zasnovanih na optimizaciji.

9. Algebarski programski jezici i njihova upotreba u razvijanju optimizacionih modela.

10. Upotreba baza podataka za skladištenje parametara optimizacionih modela.

11. Analiza primera primene optimizacije u poslovnoj analitici.

12. Postoptimalna analiza i analiza osetljivosti dobijenih rešenja. Optimizacija u uslovima neizvesnosti.

Osnovna:

1. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 1, FON, Beograd, 2013.
2. S. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 2, FON, Beograd, 2013.
3. M. Vujošević, Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu, FON, Beograd, 2012.
4. M. Vujošević, Linearno programiranje, FON, Beograd, 2013.
5. J.A. Lawrence, B.A. Pasternack, Applied Management Science, John Wiley & Sons Inc. 2002.
6. R. Fourer, D.M. Gay, B.W. Kernighan, AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming, Duxbury Press / Brooks /Cole Publishing Company, 2002.
7. A. Makhorin, Modeling Language GNU MathProg Language Reference, Free Software Foundation, 2013.
8. R. Saxena, A. Srinivasan, Business Analytics: A Practitioner’s Guide, Springer, 2013
9. J. R. Evans, Business Analytics: Methods, Models and Decisions, Pearson, 2013

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način (eks katedra) uz korišćenje table, računara, projektora, analiza i rešavanje studija slučaja.

Nastavnici: Mirko Vujošević, Vera Vujčić, Mirjana Čangalović, Milan Martić, Milan Stanojević, Dragana Makajić Nikolić, Gordana Savić, Marija KUzmanović

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze 70 poena

Završni ispit (alternativno) 30 poena

Komentari studenata

Odmah posle izučavanja Operacionih istraživanja 1, a kasnije Operacionih istraživanja 2, formirala mi se jasna slika oko upisa mastera. Poslovnu analitiku sam upisala, pre svega, jer je ono što se…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.