Analiza procesa i Petrijeve mreže

Studijski program: Poslovna analitika

Nastavnik: Mirko B. Vujošević, Dragana D. Makajić-Nikolić (Biljana V. Panić, Bisera Š. Andrić Gušavac)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodologijom modeliranja procesa, tehnikama modeliranja zasnovanim na Petrijevim mrežama i praktičnim primenama u proizvodnji, poslovanju, informacionim sistemima i drugim oblastima primene.

Ishod predmeta

Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i analizu različitih vrsta procesa korišćenjem Petrijevih mreža i gotovih softverskih alata.

Sadržaj predmeta

Nastava: Definicije i karakteristike procesa. Modeliranje procesa. Upravljanje zavisnostima i mehanizmi koordinacije. Dekompozicija, specijalizacija, sinhronizacija. Konfliktni i konkurentni procesi. Alternativne tehnike modeliranja procesa. Osnovni pojmovi iz teorije grafova. Istorijski razvoj, definicija i dinamika Petrijevih mreža. Klasifikacija Petrijevih mreža. Obojene Petrijeve mreže. Vremenske i hijerarhijske Petrijeve mreže. Stohastičke i fazi Petrijeve mreže. Matrica incidencije i jednačina stanja. Svojstva Petrijevih mreža. Metode za analizu Petrijevih mreža. Simulacija Petrijevih mreža. Stablo dosežljivosti. Verifikacija i validacija modela Petrijevih mreža. Pregled primena Petrijevih mreža.
Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se nastavne jedinice obrađuju uz pomoć raspoloživih softverskih alata, na početku na školskim i na kraju kursa na realnim praktičnim primerima.

Literatura

1. K. Jensen , L.M. Kristensen, Coloured Petri Nets. Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer, 2009.
2. K. Jensen, Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use, Springer-Verlag 1997
3. D. Makajić-Nikolić, Primena obojenih Petrijevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa, FON, Beograd 2002

Metode izvođenja nastave: Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit
Praktična nastava 20 usmeni ispit 20
seminar-i 50

Komentari studenata

Upisala sam master Poslovna analitika 2014/15 godine, i završila u roku. Te godine je to bio nov smer, sa jako interesantnom ponudom ispita u okviru programa. Nastava jako dinamična, nimalo dosadna,…

Novosti

14/12/2016

Studenti koji žele da odbrane projektni zadatak u januarskom ispitnom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

27/01/2016

Spisak studenata sa svim osvojenim poenima iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

14/12/2016

Odbrana projektnih zadataka iz predmeta poslovna analitika i optimizacija je zakazana za 15.12.2016. godine u sali C001 u 18h.

27/01/2016

Rezultate ispita iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.