Analiza procesa i Petrijeve mreže

Studijski program: Poslovna analitika

Nastavnik: Mirko B. Vujošević, Dragana D. Makajić-Nikolić (Biljana V. Panić, Bisera Š. Andrić Gušavac)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodologijom modeliranja procesa, tehnikama modeliranja zasnovanim na Petrijevim mrežama i praktičnim primenama u proizvodnji, poslovanju, informacionim sistemima i drugim oblastima primene.

Ishod predmeta

Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i analizu različitih vrsta procesa korišćenjem Petrijevih mreža i gotovih softverskih alata.

Sadržaj predmeta

Nastava: Definicije i karakteristike procesa. Modeliranje procesa. Upravljanje zavisnostima i mehanizmi koordinacije. Dekompozicija, specijalizacija, sinhronizacija. Konfliktni i konkurentni procesi. Alternativne tehnike modeliranja procesa. Osnovni pojmovi iz teorije grafova. Istorijski razvoj, definicija i dinamika Petrijevih mreža. Klasifikacija Petrijevih mreža. Obojene Petrijeve mreže. Vremenske i hijerarhijske Petrijeve mreže. Stohastičke i fazi Petrijeve mreže. Matrica incidencije i jednačina stanja. Svojstva Petrijevih mreža. Metode za analizu Petrijevih mreža. Simulacija Petrijevih mreža. Stablo dosežljivosti. Verifikacija i validacija modela Petrijevih mreža. Pregled primena Petrijevih mreža.
Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se nastavne jedinice obrađuju uz pomoć raspoloživih softverskih alata, na početku na školskim i na kraju kursa na realnim praktičnim primerima.

Literatura

1. K. Jensen , L.M. Kristensen, Coloured Petri Nets. Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer, 2009.
2. K. Jensen, Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use, Springer-Verlag 1997
3. D. Makajić-Nikolić, Primena obojenih Petrijevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa, FON, Beograd 2002

Metode izvođenja nastave: Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit
Praktična nastava 20 usmeni ispit 20
seminar-i 50

Komentari studenata

Tokom osnovnih studija sam se upoznao sa predmetima Operaciona istraživanja (1 i 2) i Statistika koji su pružali rešenje na tražene probleme koristeći matematičke modele, heuristiku i pretpostav…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.