Kombinatorna optimizacija i metaheuristike

Studijski program: Poslovna analitika, MEN i organizacija, SI i RN

Nastavnik: Milan J. Stanojević, Mirjana M. Čangalović (Bisera Š. Andrić Gušavac)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa nekim od problema i modela kombinatorne optimizacije, kao i sa savremenim metaheurističkim metodologijama za njihovo rešavanje.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za samostalno modeliranje i rešavanje realnih kombinatornih problema primenom savremenih metaheurističkih metodologija uz pomoć odgovajućih računarskih softvera.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Računska složenost problema i algoritama. Celobrojno programiranje. Metoda grananja i ograničavanja. Metoda odsecajućih ravni. Optimalni putevi i stabla u grafu: problem najkraćeg puta, problem minimalnog razapinjućeg stabla. Protoci u mreži – problem maksimalnog protoka. Problem trgovačkog putnika. Heuristički pristup rešavanju optimizacionih problema. Pojam heuristike. Osnovni principi metaheurističkih metodologija. Pojam okoline. Princip lokalnog pretraživanja. Osnovne metaheurističke metodologije: simulirano kaljenje, tabu pretraživanje, metoda promenljiih okolina, genetski algoritmi. Primeri primene metaheuristika na rešavanje nekih problema kombinatorne optimizacije: problema ranca, trgovačkog putnika, kao i nekih realnih problema raspoređivanja.

Praktična nastava: Primena postojećih softverskih paketa (CONCORD, GENOCOP) za heurističko rešavanje problema kombinatorne optimizacije.

Literatura

1. Cvetković D., Čangalović M., Dugošija Đ., Kovačević Vujčić V., Simić S., Vuleta J., Kombinatorna ptimizacija, matematička teorija i algoritmi, DOPIS, Beograd, 1996.
2. Cook W.J., at al, Combinatorial optimization, John Wiley&Sons, Inc., 1998.
3. Gendreau M., Jean-Yves P. (Ed.), Handbook of Heuristics, Springer, 2010.
4. Günther Z., Roland B., Michael B., Metaheuristic Search Concepts, Springer, 2010.
5. Vujošević M., Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu, AINS,FON, Beograd, 2012

Metode izvođenja nastave: Mentorski rad i/ili klasičan način uz primenu računara.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku nastave 30 usmeni ispit 70

Komentari studenata

Tokom osnovnih studija sve više su me privlačili predmeti koji su se odnosili na optimizaciju procesa. Možda je na to uticala i praksa koju sam obavljala u Henkel Srbija, za koju sam saznala zahval…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.