Kombinatorna optimizacija i metaheuristike

Studijski program: Poslovna analitika, MEN i organizacija, SI i RN

Nastavnik: Milan J. Stanojević, Mirjana M. Čangalović (Bisera Š. Andrić Gušavac)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa nekim od problema i modela kombinatorne optimizacije, kao i sa savremenim metaheurističkim metodologijama za njihovo rešavanje.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za samostalno modeliranje i rešavanje realnih kombinatornih problema primenom savremenih metaheurističkih metodologija uz pomoć odgovajućih računarskih softvera.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Računska složenost problema i algoritama. Celobrojno programiranje. Metoda grananja i ograničavanja. Metoda odsecajućih ravni. Optimalni putevi i stabla u grafu: problem najkraćeg puta, problem minimalnog razapinjućeg stabla. Protoci u mreži – problem maksimalnog protoka. Problem trgovačkog putnika. Heuristički pristup rešavanju optimizacionih problema. Pojam heuristike. Osnovni principi metaheurističkih metodologija. Pojam okoline. Princip lokalnog pretraživanja. Osnovne metaheurističke metodologije: simulirano kaljenje, tabu pretraživanje, metoda promenljiih okolina, genetski algoritmi. Primeri primene metaheuristika na rešavanje nekih problema kombinatorne optimizacije: problema ranca, trgovačkog putnika, kao i nekih realnih problema raspoređivanja.

Praktična nastava: Primena postojećih softverskih paketa (CONCORD, GENOCOP) za heurističko rešavanje problema kombinatorne optimizacije.

Literatura

1. Cvetković D., Čangalović M., Dugošija Đ., Kovačević Vujčić V., Simić S., Vuleta J., Kombinatorna ptimizacija, matematička teorija i algoritmi, DOPIS, Beograd, 1996.
2. Cook W.J., at al, Combinatorial optimization, John Wiley&Sons, Inc., 1998.
3. Gendreau M., Jean-Yves P. (Ed.), Handbook of Heuristics, Springer, 2010.
4. Günther Z., Roland B., Michael B., Metaheuristic Search Concepts, Springer, 2010.
5. Vujošević M., Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu, AINS,FON, Beograd, 2012

Metode izvođenja nastave: Mentorski rad i/ili klasičan način uz primenu računara.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku nastave 30 usmeni ispit 70

Komentari studenata

Studijski program nudi praktična znanja iz izuzetno aktuelnih oblasti, pri čemu bih posebno istakla sjajnu saradnju sa profesorima i mentorom. Uz redovno praćenje nastave, ispiti ne predstavljaju n…

Novosti

14/12/2016

Studenti koji žele da odbrane projektni zadatak u januarskom ispitnom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

27/01/2016

Spisak studenata sa svim osvojenim poenima iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

14/12/2016

Odbrana projektnih zadataka iz predmeta poslovna analitika i optimizacija je zakazana za 15.12.2016. godine u sali C001 u 18h.

27/01/2016

Rezultate ispita iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.