MEPS-Silabus

Studijski program: Poslovna analitika, ISIT

Nastavnik: Milan M. Martić, Gordana I. Savić (Milena Popović)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa merama performansi i načinima njihove ocene. Studenti će ovladati naprednim konceptima metode matematičkog programiranja Analiza obavijanja podataka (DEA). One se koriste za ocenjivanje i komparatvnu analizu performasi poslovnih sistema, određvanje najbolje prakse i definisanje operatvnih i strateških ciljeva i praćenje njihove realizacije.

Ishod predmeta

Studenti će biti osposobljeni da samostalno primene Analizu obavijanja podataka i specijalizovane DEA softverske pakete kao osnovu poslovne inteligencije i odlučivanje.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Merenje performansi poslovnih sistema. Proces i sistemi za merenje i poboljšanje performansi (npr tradicionalna racio analiza ili Balanced Score Card – BSC) Određivanje mera perfomasi (ključni indikatori performansi). Komparativne analize performansi. Kvantitativne metode za merenje performansi. Analiza obavijanja podataka (DEA metoda). Osnovni i prošireni DEA modeli. Modifikacije DEA modela: modeli za rangiranje, neradijalne mere i modeli sa nekonveksnom granicom efikasnosti, modeli alokacije resursa sa ciljem maksimizacije profita. Poređenje DEA metode i metoda višekriterijumske analize. Neparametarska analiza efikasnosti. Stohastička granična analiza efikasnosti (SFA). Korekcija indeksa efikasnosti primenom statističkih metoda. Implementacija kvantitativnih metode i analiza ulaznih podataka. Softver za DEA i SFA kao podrška poslovnoj inteligeniciji. Modeli za praćenje dinamike perforamansi sistema Poređenje performansi različitih sistema i definsanje strateškog plana i njegovo prilagođavanje.
Praktična nastava: Vežbe i kreativne radionice
Merenje i mere performani poslovnih sistmea. Ključni indikatori performansi. Analiza podataka i izbor indikatora performansi – studija slučaja. Komparativna analiza performansi na konkretnom primeru. Kvantitativni modeli za merenje performansi sistema. Ulazno i izlazno orijentisani DEA modeli. Ograničavanje težina. Ciljni ulazi i izlazi. Andersen-Petersenov, aditivni i FDH modeli. Profitno orjentisani DEA modeli za alokaciju resursa. DEA i višekriterijumska analiza. SFA analiza. Modeliranje i rešavanje problema u MS Excel-u i specijalizovanim softverima. Poslovna igra: Određivanje najbolje prakse i plana poslovanja, prađenje i prilagođavanje plana.

Literatura

1. Krčevinac S., Čangalović M., Vujčić V., Martić M. i Vujošević M., “Operaciona istraživanja 1″, FON, Beograd, 2006.,
2. Martić M., “Analiza obavijenih podataka sa primenama”, FON, Beograd, 1999.,
3. Savić G., Komparativna analiza efikasnosti u finansijskom sektoru, FON, Beograd, 2012.
4. Cooper W, Seiford L, Tone K, “Introduction to Data Envelopment Analysis and its Applications, With DEA-Solver Software“, Springer, 2006,
5. Zue J, ” Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets – Applications and implementations issues “, Springer, 2009.

Metode izvođenja nastave: Predavanja su praćena odgovarajućim prezentacijama, svi modeli će biti ilustrovani na hipotetičkim primerima. Studenti će kroz studije slučajeva i poslovne igre uz korišćenje odgovarajućih softvera analizirati ulazne i izlazne faktore, definisati planove i ciljne vrednsoti za poboljšanje performansi poslovnih sistema.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 usmeni ispit
prezentacija projekta 50

Komentari studenata

Program sam odabrala jer sam želela da od najboljih naučim kako da teorijsko znanje primenim u praksi. Prilikom odabira presudilo je to što se na predavanjima koriste softveri koje koriste mnoge ko…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.