Merenje preferencija poslovnih subjekata

Studijski program: Poslovna analitika

Nastavnik: Marija S. Kuzmanović

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodama za merenje preferencija i mogućnostima primene ovih metoda za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u kompleksnom i interaktivnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za sprovođenje metoda za merenje preferencija poslovnih subjekata, kao i korišćenje rezultata za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u realnim problemima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P1. Uvodno predavanje: Osnovni koncepti metoda za merenje preferencija i primene u poslovnom odlučivanju.
P2. Metode za merenje stavova: Multiatributivni modeli, pojam i vrste.
P3-P4: Perceptualno mapiranje: Pojam. Metode i tehnike. Kompozitno mapiranje. Primena.
P5: Metode za merenje preferencija: Pojam i vrste. Metode otkrivenih naspram metoda formulisanih preferencija. Kompozitne naspram dekompozitnih tehnika.
P6: Kondžoint analiza: Pojam i vrste. Poređenje sa drugim metodama evaluacije. Prednosti primene.
P7-P8. Planiranje i sprovođenje kondžoint analize: Izbor metode. Identifikovanje atributa i njihovih nivoa. Generisanje plana eksperimenta. Plan istraživanja i priprema prezentacije koncepata. Tehnike prikupljanja podataka.
P9-P10. Analiza podataka: Procedure za procenu korisnosti. Individualni naspram agregatnih modela. Regresioni modeli. Hijerarhijska Bajesova metoda. Model slučajnih koeficijenta. Modeli diskretnih izbora.
P11-P12: Simulacija rezultata. Klaster analiza i segmentacija. Kondžoint simulacioni modeli.
P13-P15. Primena kondžoint analize: Prikaz nekih od primena u poslovnom odlučivanju u raznim proizvodnim i uslužnim delatnostima.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Analize slučajeva iz prakse i interaktivne diskusije prema sadržaju teorijske nastave. Upoznavanje sa odgovarajućim softverima (SPSS, Sawtooth software, Excel…). Studijski istraživački rad uz konsultacije tokom samostalne izrade projekta.

Literatura

1. Kuzmanovic Marija, Kvantitativne metode u marketingu: Primena Conjoint analize, Društvo operacionih istraživača, Beograd, 2006.
2. Anders Gustafsson, Andreas Herrmann, Frank Huber, editors, Conjoint measurement : methods and applications, 4. Edition, Berlin [etc.] : Springer, cop. 2007.

Metode izvođenja nastave: Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima. Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva iz prakse uz simulaciju u uslovima turbulentnog okruženja. Timski rad u izradi projekta uz primenu savremenih softvera za dizajn studije, obradu i analizu podataka, simulaciju rezultata i prezentaciju predloga poslovnih rešenja.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 usmeni ispit 30
prezentacija projekta 60

Komentari studenata

Tokom osnovnih studija sam se upoznao sa predmetima Operaciona istraživanja (1 i 2) i Statistika koji su pružali rešenje na tražene probleme koristeći matematičke modele, heuristiku i pretpostav…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.