Upravljanje Rizikom

Studijski program: Poslovna analitika, Menadžment i organizacija

Nastavnik: Mirko B. Vujošević, Dragana D. Makajić-Nikolić (Biljana V. Panić)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

da studenti steknu sposobnost da identifikuju, procene i ograniče rizik u inženjerskoj praksi primenom koncepata i tehnika inženjerstva i menadžmenta rizika.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da identifikuju glavne opasnosti (hazarde) u inženjerskom projektu i da naprave odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom kojom se rizik izbegava, smanjuje, deli ili prihvata u razumnom obimu.

Sadržaj predmeta

Nastava: Uvod – o ciljevima i sadržaju predmeta. Osnovni pojmovi i definicije u analizi rizika i upravljanju rizikom. Sociološki i psihološki aspekti rizika. Domenski specifične definicije rizika i tehnike upravljanja rizikom: tehničko-tehnološki sistemi, bezbednost procesa, rizici na projektima, finansijski rizici (VaR), rizici u računarskim sistemima, rizici u informacionim sistemima, ekološki rizici, rizici po život i zdravlje, radijacioni rizici, ekološki rizici, sigurnost električnih sistema i dr. Osnovni koncepti prventivnog inženjerstva i upravljanja rizikom. Tehnike analize hazarda. Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza. Analiza stabla neispravnosti. Preliminarna analiza hazarda. HAZOP. Odlučivanje i rizik.

Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se naglasak stavlja na detaljnije upoznavanje sa postojećim standardima i korišćenje raspoloživih softverskih alata za rešavanje školskih i realnih praktičnih primera.

Literatura

1. M. Modarres, M. Kaminskiy, V. Krivtsov, Reliability Engineering and Risk Analysis, CRC Press, New York, 1999
2. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005
3. Y. Y. Haimes, Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley, 2005
4. Uputstva za korišćenje softverskih alata za analizu rizika.

UPRAVLJANJE RIZIKOM – prvi dan nastave
UPRAVLJANJE RIZIKOM – drugi dan nastave
UPRAVLJANJE RIZIKOM – treći dan nastave

Metode izvođenja nastave:
Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 20
Praktična nastava usmeni ispit 30
kolokvijum-i 20
seminar-i 20

Komentari studenata

Studijski program nudi praktična znanja iz izuzetno aktuelnih oblasti, pri čemu bih posebno istakla sjajnu saradnju sa profesorima i mentorom. Uz redovno praćenje nastave, ispiti ne predstavljaju n…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.