Upravljanje Rizikom

Studijski program: Poslovna analitika, Menadžment i organizacija

Nastavnik: Mirko B. Vujošević, Dragana D. Makajić-Nikolić (Biljana V. Panić)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

da studenti steknu sposobnost da identifikuju, procene i ograniče rizik u inženjerskoj praksi primenom koncepata i tehnika inženjerstva i menadžmenta rizika.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da identifikuju glavne opasnosti (hazarde) u inženjerskom projektu i da naprave odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom kojom se rizik izbegava, smanjuje, deli ili prihvata u razumnom obimu.

Sadržaj predmeta

Nastava: Uvod – o ciljevima i sadržaju predmeta. Osnovni pojmovi i definicije u analizi rizika i upravljanju rizikom. Sociološki i psihološki aspekti rizika. Domenski specifične definicije rizika i tehnike upravljanja rizikom: tehničko-tehnološki sistemi, bezbednost procesa, rizici na projektima, finansijski rizici (VaR), rizici u računarskim sistemima, rizici u informacionim sistemima, ekološki rizici, rizici po život i zdravlje, radijacioni rizici, ekološki rizici, sigurnost električnih sistema i dr. Osnovni koncepti prventivnog inženjerstva i upravljanja rizikom. Tehnike analize hazarda. Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza. Analiza stabla neispravnosti. Preliminarna analiza hazarda. HAZOP. Odlučivanje i rizik.

Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se naglasak stavlja na detaljnije upoznavanje sa postojećim standardima i korišćenje raspoloživih softverskih alata za rešavanje školskih i realnih praktičnih primera.

Literatura

1. M. Modarres, M. Kaminskiy, V. Krivtsov, Reliability Engineering and Risk Analysis, CRC Press, New York, 1999
2. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005
3. Y. Y. Haimes, Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley, 2005
4. Uputstva za korišćenje softverskih alata za analizu rizika.

UPRAVLJANJE RIZIKOM – prvi dan nastave
UPRAVLJANJE RIZIKOM – drugi dan nastave
UPRAVLJANJE RIZIKOM – treći dan nastave

Metode izvođenja nastave:
Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 20
Praktična nastava usmeni ispit 30
kolokvijum-i 20
seminar-i 20

Komentari studenata

Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: …

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.